عایق تنفسی Isomat

یکی از اجزای کلیدی در ساخت یک ساختمانها ، چاره اندیشی جهت دفع رطوبت سازه است. در مهندسی ساختمان های امروزی، رطوبت مشکلی است که می خواهید از آن اجتناب کنید. از دیوارها گرفته تا … ادامه خواندن عایق تنفسی Isomat